Algemene verkoopvoorwaarden

Welkom op de "Victoria Website", toegankelijk via de volgende URL-adressen:

www.victoria-bijoux.be

www.victoria-juwelen.be

www.victoria-bijoux.lu

www.victoria-juwelen.nl

www.victoria-benelux.be

www.victoria-benelux.com

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten tussen Victoria Benelux NV ("Victoria") en u. Victoria Benelux NV is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 93, rue de Verrewinkel in 1180 Ukkel en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0444219715.

Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen bij Victoria. Door het plaatsen van een bestelling bij Victoria, stemt u in met de toepassing van deze verkoopvoorwaarden op uw bestelling.

Artikel 1. Onderwerp

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen Victoria Benelux NV en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de Victoria website te bepalen. De aankoop van een product via deze website impliceert een volledige aanvaarding door de koper van de huidige verkoopvoorwaarden waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór zijn bestelling. Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de Victoria website niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en beperkt is tot een strikt persoonlijk gebruik en anderzijds dat hij over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt, zodat hij deze algemene verkoopvoorwaarden kan naleven.

De onderneming Victoria Benelux NV behoudt zich het recht voor deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar website te verbeteren. Bijgevolg zijn de geldende voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn de producten die op de Victoria website staan, voor zover de voorraad strekt. De firma Victoria Benelux NV behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken. De foto's zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar binden de Verkoper niet. De verkoop van de producten die op de Victoria website worden gepresenteerd is bedoeld voor alle kopers die in België, Luxemburg en Nederland wonen.

Artikel 3. Tarieven

De prijzen op de productfiches van de internet-catalogus zijn prijzen in euro (€), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling, exclusief verzendkosten. Elke wijziging van het BTW-tarief kan worden doorgerekend in de prijs van de producten. De vermelde prijzen zijn exclusief de leveringskosten van 5,90€, die bovenop de prijs van de gekochte producten worden aangerekend. De firma Victoria Benelux NV behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige is die voor de koper van toepassing is.

Artikel 4. Bestel- en betalingsvoorwaarden

De minimumleeftijd voor het plaatsen van een bestelling is 18 jaar. De bestelprocedure is als volgt:

Voor elke bestelling moet de koper een account aanmaken op de Victoria website. De pagina voor het aanmaken van een account is direct toegankelijk via de menubalk of bij het bevestigen van de bestelling. Bij elk bezoek zal de koper, indien hij wenst te bestellen of zijn account wenst te raadplegen (bestelstatus, profiel...), zich moeten identificeren aan de hand van deze informatie.

Selecteer vervolgens uw product en voeg het toe aan uw winkelmandje.

1. Log in.

2. Kies een Consulente.

3. Voer het leveringsadres in.

4. Selecteer een betalingsmethode en ga verder met de betaling.

De gebruiker kan zijn aankopen betalen met een debetkaart of creditcard. Bij betaling met een creditcard moet hij/zij de naam op de kaart, het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de controlecode op de achterzijde van de kaart vermelden. Betalingen per creditcard of online overschrijving worden gedaan op de Victoria website via het beveiligde betalingsplatform www.mollie.com. Zodra de betaling is bevestigd, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de Victoria website, en wordt een samenvatting van de bestelling verzonden naar het e-mailadres dat tijdens de identificatie is vermeld.

Victoria behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

1. in geval van verdenking van misbruik van recht of kwade trouw van de klant;

2. als kan worden vermoed dat de klant van plan is de genoemde artikelen door te verkopen;

3. in geval van een voorraadtekort of indien een artikel niet meer beschikbaar is;

4. indien een foutief aanbod wordt vastgesteld;

5. in geval van overmacht.

De bevestiging van een bestelling betekent de aanvaarding van deze koopvoorwaarden, de verklaring van volledige kennisname ervan en het afzien van het gebruik van de eigen aankoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie.

Zodra de goederen zijn verzonden (e-mail "Bevestiging van verzending"), zal een e-mail u op de hoogte brengen. In geval van onverwachte voorraadproblemen zal Victoria u informeren en behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Indien de koper contact wenst op te nemen met het bedrijf Victoria Benelux NV, kan hij dit doen via de consulente van wie de contactgegevens vermeld staan op de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De onderneming Victoria Benelux NV blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, kosten en taksen inbegrepen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De koper beschikt over een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van de bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en het product dus zonder boete naar de verkoper terug te sturen voor omruiling of terugbetaling, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen.

Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het voorwerp in uw bezit heeft. Deze clausule is ook van toepassing op overeenkomsten waarbij de klant voor meerdere afzonderlijk geleverde artikelen één bestelling heeft geplaatst, vanaf de datum waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste artikel van de bestelling in zijn bezit heeft.

Victoria aanvaardt enkel geretourneerde artikelen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking intact zijn.

- De producten moeten in hun oorspronkelijke staat zijn/kunnen niet zijn gebruikt.

- Als het om een set producten gaat, moet deze in zijn geheel worden teruggestuurd.

- Producten moeten binnen 14 kalenderdagen na ontvangst worden teruggestuurd.

Victoria accepteert geen producten die niet via haar online shop zijn aangeschaft. Zij behoudt zich het recht voor om de terugzending te weigeren van producten die beschadigd zijn of sporen van gebruik vertonen.

In geval van herroeping door de klant, zal de klant de kosten voor het terugsturen van de goederen dragen. De onderneming kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de bestelde goederen, of tot de klant het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, waarbij de gekozen datum die van de eerste melding is.

Gevolgen van herroeping:

Als de retourzending aan de voorwaarden voldoet, zal Victoria overgaan tot de terugbetaling door gebruik te maken van hetzelfde betaalmiddel als datgene wat voor de eerste transactie is gebruikt. Met uw uitdrukkelijke toestemming kan een ander betaalmiddel worden gebruikt. In ieder geval veroorzaakt deze terugbetaling geen kosten voor u.

Victoria zal u zo spoedig mogelijk het bedrag van de aankoop terugbetalen, exclusief verzendkosten.

Om een retourzending te kunnen doen, dient u contact op te nemen met de consulente waarvan de contactgegevens op de bevestigingsmail van de bestelling staan vermeld.

Artikel 7. Levering

De leveringen vinden plaats op het op het bestelformulier vermelde adres, dat zich alleen binnen het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. De leveringen worden uitgevoerd door een professionele leveringsdienst, met tracking en levering zonder handtekening. Leveringstermijnen worden slechts als indicatie gegeven; indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en kan de koper worden vergoed. De firma Victoria Benelux NV zal de koper per e-mail het nummer van de opvolging van zijn pakje bezorgen. De risico's verbonden aan het transport vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de artikelen het terrein van het bedrijf Victoria Benelux NV verlaten. De koper is verplicht om in aanwezigheid van de bezorger de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij de levering te controleren. In geval van schade tijdens het transport moet er binnen drie dagen na levering bezwaar worden gemaakt bij de vervoerder.

Artikel 8. Garantie

Alle producten die door het bedrijf Victoria Benelux NV worden geleverd, genieten de wettelijke garantie. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar het bedrijf Victoria Benelux NV, dat het opnieuw zal overnemen, omruilen of terugbetalen. Alle klachten, aanvragen voor omruiling of terugbetaling moeten binnen dertig dagen na levering per post worden ingediend op het volgende adres: klantenservice, rue de Verrewinkel 93, 1180 Ukkel.

Artikel 9. Verantwoordelijkheid

De onderneming Victoria Benelux NV is in het kader van de verkoop op afstand slechts gebonden aan een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de service of andere ongewilde problemen.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom

Alle elementen van de Victoria website zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf Victoria Benelux NV. Niemand is gerechtigd om elementen van de website te reproduceren, te exploiteren of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van foto's, logo's, beeldmateriaal of tekst.

Artikel 11. Gegevens van persoonlijke aard

De onderneming Victoria Benelux NV verbindt zich ertoe de informatie die de koper verstrekt en die hij voor het gebruik van bepaalde diensten zou doorsturen, vertrouwelijk te behandelen, overeenkomstig de bepalingen van ons privacybeleid.

Artikel 12. Regeling van geschillen

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor alle betwistingen of geschillen is de rechtbank van Brussel bevoegd.

Victoria maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer

Ik aanvaard